Chuyện Lưu Thiếu Kỳ play online

Chuyện Lưu Thiếu Kỳ

"Những câu chuyện về Lưu Thiếu Kỳ" chủ yếu mô tả những câu chuyện cảm động về đồng chí Lưu Thiếu Kỳ trong các thời kỳ khác nhau từ bốn phần.

Paly

Play th 1:Play th 1
Play th 2:Play th 2
Play th 3:Play th 3
Play th 4:Play th 4
Play th 5:Play th 5
Play th 6:Play th 6
Play th 7:Play th 7
Play th 8:Play th 8
Play th 9:Play th 9
Play th 10:Play th 10
Play th 11:Play th 11
Play th 12:Play th 12
Tags:
Prev: Không thể chịu được khi nhìn lại
Next: tuyên ngôn