Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03-2A/TNDN

Trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn các bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN:

Chỉ thực hiện làm phụ lục chuyển lỗ khi

(Theo điều 9 của thông tư 78/2014/TT-BTC)– Chỉ thực hiện làm phụ lục chuyển lỗ khi:

1. Trên tờ quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) năm nay (năm đang làm tờ khai quyết toán): Có chỉ tiêu C4 – Thu nhập tính thuế phát sinh dương. (tức là có thu nhập bị tính thuế)

2. Có số lỗ của các năm trước (được chuyển trong vòng 5 năm – Ví dụ quyết toán năm 2017 thì được chuyển từ năm 2012 đến 2016): chưa được chuyển hoặc chưa chuyển hết. Để xác định được các năm trước lỗ bao nhiêu thì các bạn căn cứ vào:

+ Chỉ tiêu C4 – TNTT của các năm đó: phát sinh âm (giá trị ở trong ngoặc) là năm đó lỗ.

+ Số lỗ còn được chuyển: Thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN của các năm trước đã thực hiện khi năm đó lãi.
3. Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục nhưng không được lớn hơn số lãi.

=> Như vậy, khẳng định lại 1 điều là chúng ta lấy SỐ LỖ của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN tại chỉ tiêu hiệu số của “C1-C2”: (Thu nhập chịu thuế trừ đi phần Thu nhập được miễn thuế và không tính phần chuyển lỗ của các năm trước chuyển sang) để chuyển lỗ vào những năm tiếp theo chứ không phải lấy chỉ tiêu lỗ Mã số 60 (Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp) trên báo cáo kết quả kinh doanh của Báo cáo tài chính.

THU NHẬP CHỊU THUẾ thì bằng: LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (Chỉ tiêu 60 trên kết quả kinh doanh của Bộ báo cáo tài chính) + Chi phí mà thuế không chấp nhận theo luật thuế TNDN + Cộng hoặc – Trừ điều chỉnh những khoản doanh thu và chi phí mà đã được điều chỉnh ở những kỳ quyết toán thuế trước vào tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ này.

Ví dụ để giải thích vấn về lấy số lỗ nào để chuyển lỗ: Công ty Các bạn năm 2015 có

 • Doanh thu và thu nhập khác là 200 triệu (trong đó doanh thu tài chính từ việc chia lãi của Công ty con là 50 triệu)
 • Chi phí (TK 632;641;;642;635;811) là 300 triệu. Trong đó có 20 triệu chi phí bán hàng (TK 641) không có hoá đơn GTGT nên thuế không chấp nhận khi quyết toán thuế TNDN

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế mã số 60 trên báo cáo kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính là: 200-300=(100)
+ Thu nhập chịu thuế là: (100)+20=80
+ Thu nhập chịu thuế trừ đi phần thu nhập miễn thuế (C1-C2)là: (80)-50=-130
+ Số lỗ được chuyển cho những kỳ tính thuế tiếp theo từ năm 2016 là (130) triệu

Ví dụ thực hành: Công ty Kế toán Hải Phòng có tình hình quyết toán thuế TNDN qua các năm như sau. Giả sử rằng lỗ của các năm là lấy số liệu C1-C2 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Lỗ này là lỗ để chuyển lỗ không phải là số lỗ trên báo cáo kết quả kinh doanh nhé. Giả sử năm 2011 là năm đầu tiên của Công ty.

 • Năm 2011 Kế toán Hải Phòng bị lỗ 30.998.440đ=> Số lỗ này sẽ được chuyển lỗ 5 năm liên tục kể từ sau năm phát sinh lỗ là (2012;2013;2014;2015;2016)
 • Năm 2012 Kế toán Hải Phòng bị lỗ 94.025.768đ=>=> Số lỗ này sẽ được chuyển lỗ 5 năm liên tục kể từ sau năm phát sinh lỗ là (2013;2014;2015;2016;2017)
 • Năm 2013 Kế toán Hải Phòng lãi 4.266.023đ
 • Năm 2014 Kế toán Hải Phòng lãi 20.471.737đ
 • Năm 2015 Kế toán Hải Phòng lãi 77.666.480đ.

Câu hỏi đặt ra: Vậy những khoản lỗ năm 2011 và 2012 sẽ được chuyển lỗ như thế nào trong các kỳ tính thuế 2013;2014;2015?

Giải:

 • Năm 2011 Công ty lỗ thì năm 2011 không có làm phụ lục chuyển lỗ.
 • Năm 2012 Công ty lỗ thì năm 2012 sẽ có phụ lục chuyển lỗ từ năm 2011  chuyển qua như sau:

1-20

 • Năm 2013 công ty sẽ không phải nộp thuế. Mặc dù công ty có lãi nhưng được chuyển lỗ toàn bộ 100% của số lỗ năm 2011 chuyển qua là: 4.266.023. Số lỗ còn lại của năm 2011 là 26.732.417 sẽ được chuyển lỗ cho những năm tiếp theo (2014;2015). Xem phụ lục chuyển lỗ năm 2013

2-4

 • Năm 2014 công ty sẽ không phải nộp thuế. Mặc dù công ty có lãi nhưng được chuyển lỗ toàn bộ 100% của số lỗ năm 2011 chuyển qua là: 20.471.737đ. Vậy số lỗ còn lại của năm 2011 là 6.260.680 sẽ được chuyển lỗ cho năm 2015. Xem phụ lục chuyển lỗ năm 2014

3-3

 • Năm 2015 công ty sẽ không phải nộp thuế. Mặc dù công ty có lãi nhưng được chuyển lỗ toàn bộ 100% của số lỗ năm 2011 chuyển qua là: 6.260.680 đ và chuyển lỗ từ năm 2012 chuyển qua là 71.405.800. Vậy số lỗ còn lại của năm 2012 là 22.619.968 sẽ được chuyển lỗ cho các năm còn lại (2016;2017). Xem phụ lục chuyển lỗ năm 2015

4-3

Để lại bình luận

Vui lòng điền đầy đủ thông tin Họ tên và Email