Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Trung tâm kế toán Hải Phòng hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2017 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất. Căn cứ vào: – Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013. – Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013. – Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014. –

Hướng dẫn tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo điều 16 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính. Cụ thể như sau: I. Đối tượng chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS: – Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ