Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ketoanhaiphong.top giới thiệu các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN – Chi phí hợp lý. Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: “Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế tndn (hay là được tính vào chi phí hơp lý). Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau: – Khoản