Khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ kế toán trưởng tại Hải Phòng

Trung tâm kế toán tại Hải Phòng tổ chức khóa bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng 1. Căn cứ pháp lý Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 17/06/2003. Căn cứ vào