Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78 và 96 mới nhất hiện nay của Bộ tài chính. Khái niệm: Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định: “ Thu nhập chịu thuế trong