11 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Hải Phòng giới thiệu các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 8, thông tư 78/2014/TT-BCT và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC 11 khoản thu nhập được miễn thuế TNDN 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế