Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03-2A/TNDN

Trung tâm kế toán tại Hải Phòng hướng dẫn các bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hay C3 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN: Chỉ thực hiện làm phụ lục chuyển lỗ